text.skipToContent text.skipToNavigation

Általános Szállítási Feltételei


1.    Hatály

1.1   A jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: „Szállítási Feltételek") a Henkel Magyarország Kft. Beauty Care Professional Üzletág (székhely: 1113 Budapest, Dávid F. u. 6.; telephely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; adószám: 26201720-2-44; a továbbiakban, mint „Szállító”) által az általa üzemeltetett Beauty Care Professional B2B Shop (a továbbiakban, mint „Shop”) keretein belül termékeknek vállalkozások (a továbbiakban: „Megrendelő(k)”) részére történő szállításával – ideértve a tanácsadást és minden egyéb járulékos szolgáltatást (a továbbiakban: „Szállítás(ok)”) – kapcsolatban tett ajánlatokra, ilyen ajánlatok elfogadására vonatkozó nyilatkozatokra és így létrejött szerződésekre vonatkoznak. Megrendelő minden feltétele, mely eltér a jelen Szállítási Feltételektől vagy kiegészíti azokat, csak annyiban alkalmazandó, amennyire ezeket a feltételeket Szállító kifejezetten, írásban elfogadta. 
1.2    Már fennálló üzleti kapcsolat esetén a Megrendelő Shop-on keresztül leadott rendeléseire a Felek között már fennálló szerződés(ek) rendelkezései is vonatkoznak. A már fennálló szerződés(ek) és a jelen Szállítási Feltételek közti bármilyen eltérés esetén a már fennálló szerződések rendelkezései az irányadóak. 
1.3    Szállító a Shop használatát kizárólag vállalkozások (a továbbiakban úgy is: „Szakemberek”) részére üzemelteti, így annak használatával fogyasztói szerződés nem köthető.

 2.    A jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő szerződési feltételek

2.1    Szállító ezúton külön is tájékoztatja Megrendelőt, hogy a Szállítási Feltételeknek a jelen 2. pont alatt felsorolt pontjai a jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő rendelkezéseket tartalmaznak. Megrendelő ezeket a rendelkezéseket a Shop útján leadott rendelésével kifejezetten elfogadja.

a)    3.2. Megrendelő Shop-on keresztül leadott megrendelése kötelező ajánlat Szállító felé az adott megrendelésben foglalt termékek, illetve szolgáltatások megvásárlására. Megrendelőre nézve a rendelés kötelező érvényű az adott megrendelés leadásától számított kettő (2) hétig. Szállító nem köteles elfogadni a Megrendelő által leadott megrendeléseket.
b)    Szállító a megrendelés beérkezéséről késedelem nélkül visszajelzést küld. Ez a visszajelzés pusztán elismeri, hogy Szállító megkapta Megrendelő megrendelését, de nem jelenti annak elfogadását. Amennyiben Szállító elfogadja a megrendelést, azt kifejezetten megerősíti. Bármely megrendelés elfogadásához, ill. szerződés megkötéséhez Szállító írásbeli szerződéses nyilatkozata (e-mail elegendő) szükséges. Ugyanakkor Szállító a Szállítás elvégzésével is elfogadhatja a Megrendelő bármely megrendelését. A várható kiszállítási határidő a Szállítási Feltételek 6.4. pontjában kerül rögzítésre. Szállító oldalán egyedi teljesítési kötelezettség a megrendelés jelen 3.3. pontban meghatározott módon történő elfogadásával keletkezik.
c)    4.4. Minden írásos vagy szóbeli, alkalmazással kapcsolatos tanács és egyéb tanács, amit Szállító ad, elköteleződés nélküli. Megrendelő felelőssége, hogy megvizsgálja a Szállítás során leszállított árut a tekintetben, hogy megfelelő-e Megrendelő céljaira. Ez akkor is érvényes, ha a Szállítás során leszállított árut általában javasolják egy bizonyos célra; Megrendelő ebben az esetben is köteles alkalmazás előtt megvizsgálni a Szállítás során leszállított árut azzal kapcsolatban, hogy Megrendelő konkrét céljaira megfelelő-e Megrendelő telephelyén fennálló működési feltételekre is tekintettel. Szállító jogalaptól függetlenül nem felelős, amennyiben a kárt Megrendelő fenti, a Szállítás során leszállított áru vizsgálatára vonatkozó kötelezettségének megsértése okozta.
d)    6.5. Ha Szállító túllép egy szállítási időpontot, Megrendelő jogosult legalább kéthetes türelmi időszakot meghatározni Szállító részére, az elutasításról szóló figyelmeztetéssel.  Ha Szállító elmulasztja szállítási kötelezettsége teljesítését a türelmi időszakon belül, Megrendelőnek joga van elállni a szerződéstől, feltéve, hogy Szállító a felelős a szállítási időpont túllépéséért. Az elállást a szerződéstől írásban kell bejelenteni, legkésőbb két héttel a megadott türelmi időszak lejártát követően.
e)    8.4. Szállító nem felelős semmilyen, a Szállítmányon elhelyezett kód (például GTIN) olvashatóságáért. A kód esetleges olvashatatlansága nem minősül hibának.
f)    9.1. Megrendelő minden, kártérítésre és költségek megtérítésére irányuló követelése, függetlenül azok jogalapjától (kötelezettségek megsértése, szerződés, károkozás stb.) kizárt.

3.    Szerződés, árak

3.1    A termékek és szolgáltatások Shop-ban történő, Szállító általi bemutatása, ajánlása és hirdetése Szállító oldalán semmilyen kötelezettséget nem keletkeztet. 
3.2    Megrendelő Shop-on keresztül leadott megrendelése kötelező ajánlat Szállító felé az adott megrendelésben foglalt termékek, illetve szolgáltatások megvásárlására. Megrendelőre nézve a rendelés kötelező érvényű az adott megrendelés leadásától számított kettő (2) hétig. Szállító nem köteles elfogadni a Megrendelő által leadott megrendeléseket.   
3.3    Szállító a megrendelés beérkezéséről késedelem nélkül visszajelzést küld. Ez a visszajelzés pusztán elismeri, hogy Szállító megkapta Megrendelő megrendelését, de nem jelenti annak elfogadását. Amennyiben Szállító elfogadja a megrendelést, azt kifejezetten megerősíti. Bármely megrendelés elfogadásához, ill. szerződés megkötéséhez Szállító írásbeli szerződéses nyilatkozata (e-mail elegendő) szükséges. Ugyanakkor Szállító a Szállítás elvégzésével is elfogadhatja a Megrendelő bármely megrendelését. A várható kiszállítási határidő a Szállítási Feltételek 6.4. pontjában kerül rögzítésre. Szállító oldalán egyedi teljesítési kötelezettség a megrendelés jelen 3.3. pontban meghatározott módon történő elfogadásával keletkezik.
3.4    Minden ár nettó alapon, a jogszabályilag kötelező általános forgalmi adó hozzáadásával (ha van ilyen) kerül kiszámításra, minden egyéb adó, egyéb hatósági teher, járulék vagy biztosítás nélkül. A Szállítással kapcsolatos minden egyéb adó, hatósági teher és járulék Megrendelőt terheli.
3.5    A Shop-on keresztül végzett Szállítások tekintetében a megrendeléskor feltüntetett árak érvényesek.

4.    Megrendelő kötelezettségei

4.1    Megrendelő nem tagadhatja meg a Szállítások átvételét kisebb hibák miatt.
4.2    Amennyiben Megrendelő késedelembe esik egy Szállítás átvételével, Szállító jogosult elállni a szerződéstől, miután megfelelő türelmi időszakot biztosított. Amennyiben Megrendelő hibás az átvétel késedelméért, Szállító jogosult kötbért követelni az átvétel Megrendelő miatti késedelme okozta károkért (Szállító elállása esetén is). A kötbér összege a Szállítás át nem vett része nettó rendelési értékének 10%-a. Minden további, kártérítésre vonatkozó követelés és egyéb jog érintetlen marad.  
4.3    A Szállítás során leszállított árut csak változatlan formában, az eredeti csomagolásban lehet viszonteladás keretében értékesíteni.    
4.4    Minden írásos vagy szóbeli, alkalmazással kapcsolatos tanács és egyéb tanács, amit Szállító ad, elköteleződés nélküli. Megrendelő felelőssége, hogy megvizsgálja a Szállítás során leszállított árut a tekintetben, hogy megfelelő-e Megrendelő céljaira. Ez akkor is érvényes, ha a Szállítás során leszállított árut általában javasolják egy bizonyos célra; Megrendelő ebben az esetben is köteles alkalmazás előtt megvizsgálni a Szállítás során leszállított árut azzal kapcsolatban, hogy Megrendelő konkrét céljaira megfelelő-e Megrendelő telephelyén fennálló működési feltételekre is tekintettel. Szállító jogalaptól függetlenül nem felelős, amennyiben a kárt Megrendelő fenti, a Szállítás során leszállított áru vizsgálatára vonatkozó kötelezettségének megsértése okozta.    
4.5    Megrendelő vállalja, hogy a Szállítás során leszállított áru feldolgozása során tiszteletben tartja harmadik felek esetleges szellemi tulajdonjogait, mint szabadalmi vagy felhasználási jogok, valamint minden jogszabályi rendelkezést. 

5.    Fizetés

5.1    A számlázott összegeket és a szállítási költségeket a Shop-ban kínált biztonságos fizetési módszerekkel (pl. hitelkártya) kell kifizetni.  
Amennyiben Megrendelő késedelembe esik a Szállító és a Megrendelő közti kereskedelmi kapcsolatban felmerülő számlázott és esedékes összegek kifizetésével, minden árengedményre vonatkozó megállapodás hatályát veszti. Amennyiben Megrendelő valamely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, Szállító jogosult a leszállítandó árut visszatartani mindaddig, amíg a Megrendelő a tartozását ki nem egyenlíti, továbbá Szállító jogosult mind a már leadott, mind a jövőbeni megrendelések teljesítését azonnali, ill. előzetes fizetéshez kötni. Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetési határidő utolsó napját követő naptól késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértékére – eltérő megállapodás hiányában – a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak. Megrendelő késedelmi kamatfizetési kötelezettsége külön felszólítás nélkül is beáll. 
5.2    Megrendelő csak akkor gyakorolhat beszámítási vagy visszatartási jogot, ha a Szállítóval szembeni viszontkövetelésének jogerős és nem fellebbezhető határozat ad alapot, vagy ha az ilyen viszontkövetelés nem vitatott.
5.3    Szállító kérheti a Megrendelőtől, hogy adjon biztosítékot a Szállítás elvégzése előtt, ha a szerződés létrejötte után olyan jelentős romlás áll be a Megrendelő fizetőképességében vagy hitelképességében, mely veszélyeztetheti Szállító követelését, különösen kifizetések felfüggesztése, Megrendelő eszközei elleni fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelem, számla vagy csekk kifogásolása, illetve lefoglalás esetében. Ha Megrendelő megtagadja a kért biztosíték megadását a neki biztosított ésszerű határidőn belül, Szállító teljesen vagy részben elállhat a szerződéstől. Szállító minden egyéb joga fenntartott marad.
5.4    Megrendelő Szállító alkalmazottai kezéhez kizárólag abban az esetben teljesítheti fizetési kötelezettségeit, amennyiben az érintett alkalmazott erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

6.    Szállítás

6.1    A szállítási terület Magyarország területére korlátozódik. Ezért Szállító Magyarország területén kívülre nem végez Szállításokat.
6.2    A leadott rendelésekre, azok nettó értékétől függően szállítási díjat számolhatunk fel. 1-15.000 Ft-os rendelés érték között 1.800 Ft + áfa, 15.001 - 30.000 Ft-os rendelés érték között 1.200 Ft +áfa, nettó 30.000 Ft-os rendelés érték felett ingyenesen szállítunk.
6.3    Szállító jogosult részleges szállításra, amennyiben ez indokoltan elfogadható Megrendelő számára.  
6.4    Várható kiszállítási idő: 3-5 munkanap. A Szállító által (pl. a felajánlott szállítási lehetőségekben) közölt szállítási idők csak közelítő becslések, kivéve, ha Szállító kifejezetten megerősített egy rögzített szállítási időpontot, vagy a felek erről írásban kifejezetten megállapodtak. Az elfogadott szállítási idő, ha van, a rendelés visszajelzésének napján kezdődik, de nem a Megrendelő bármely (előzetes) fizetési kötelezettségének teljesítése előtt, és arra az időre vonatkozik, amikor a Szállításokat átadják a szállítónak, kézbesítőnek, vagy a Szállítás kézbesítésével megbízott egyéb harmadik félnek. 
6.5    Ha Szállító túllép egy szállítási időpontot, Megrendelő jogosult legalább kéthetes türelmi időszakot meghatározni Szállító részére, az elutasításról szóló figyelmeztetéssel.  Ha Szállító elmulasztja szállítási kötelezettsége teljesítését a türelmi időszakon belül, Megrendelőnek joga van elállni a szerződéstől, feltéve, hogy Szállító a felelős a szállítási időpont túllépéséért. Az elállást a szerződéstől írásban kell bejelenteni, legkésőbb két héttel a megadott türelmi időszak lejártát követően. 
6.6    Minden vis maior esemény feljogosítja Szállítót, hogy elhalassza a Szállítást a vis maior esemény okozta akadályoztatás időtartamával. Minden elháríthatatlan esemény, melyért Szállító nem felelős, vis maior eseménynek minősül, különösen a pénzügyi politikával, kereskedelmi politikával kapcsolatos intézkedések, egyéb szuverén intézkedések, sztrájkok, kizárások, üzletmenet jelentős fennakadásai (például tűz, gépleállás, nyersanyag- vagy energiahiány miatt), valamint útvonalak fennakadásai, melyek jelentősen hátráltatják a Szállítást vagy lehetetlenné teszik azt, kivéve minden esetben, ha az eset rövid időtartamú. Szállító köteles értesíteni Megrendelőt minden vis maior, illetve azzal egyenértékű eseményről. Ha a fennakadás tovább tart, mint három hónap, mindkét félnek jogában áll elállni a szerződéstől. Ha már sor került részleges teljesítésre, Megrendelő csak a fent említett feltételekkel jogosult elállni a szerződéstől a Szállítás még el nem végzett részével kapcsolatban. A Szállítás végre nem hajtott része alapján Megrendelő nem tagadhatja meg a részleges Szállítás már végrehajtott részének kifizetését.  

7.    Kockázatviselés átszállása

7.1    Fuvarparitás: DAP, Megrendelő telephelye (INCOTERMS 2020) a Szállítási Feltételekben szabályozott eltérésekkel.
7.2    Megrendelő viseli a kockázatot a Szállítmány visszaszállítása során, függetlenül attól, hogy a Szállítmányt hiba kijavításával, elállást követően küldik vissza, méltányosság alapján kerül visszavételre vagy bármely más okból szállítják vissza. 

8.    Átadás-átvétel

8.1    A fuvareszközről való lerakodással egyidejűleg történik az áru mennyiségi és a nem rejtett hibák tekintetében történő minőségi átvétele. Szállító az áru átadásával egyidejűleg köteles Megrendelő részére a fuvarokmányokat is átadni.
8.2    Megrendelő a mennyiségi és a 8.1 pont szerinti minőségi átvételt a fuvarozó jelenlétében köteles elvégezni.
8.3    A mennyiségi átvételt a termék jellege szerint, a szakmai szokásoknak megfelelően kell elvégezni, eltérő megállapodás hiányában a termék darabszám szerinti számbavételével.
8.4    A 8.1 pont szerinti minőségi átvétel az áru szemmel látható hibáinak számbavételét, ill. megvizsgálását jelenti.
8.5    Megrendelő az áru átadás-átvételét követően, de a fuvarozó távozását megelőzően, a fuvarozó jelenlétében köteles aláírni a szállítólevelet, és esetleges kifogásait köteles a szállítólevélen vagy az ahhoz csatolt jegyzőkönyvben jelezni. Megrendelő jogfenntartó nyilatkozata, hacsak konkrét kifogásait a fenti módon nem jelzi, érvénytelen. Megrendelő a szállítólevél kifogás nélküli aláírásával elismeri, hogy az árut hiánytalanul, és a 8.1 pontban megjelölt hibák tekintetében hiányosság nélkül vette át.

9.    Hibákkal kapcsolatos jogok

9.1    Megrendelő köteles írásos értesítést adni a rejtett jelentős hibákról szükségtelen késedelem nélkül, de legkésőbb három (3) napon belül a hiba felfedezésétől számítva. Egyébként a hiba tekintetében a Szállítás jóváhagyottnak minősül.  
9.2    Kérésre Megrendelő indokolatlan késedelem nélkül köteles mintát küldeni a kifogásolt Szállításból. Megrendelő köteles állni a kapcsolódó költségeket. 
9.3    A Szállítás fuvarozó cég általi feltétel nélküli átvételének esetében az alapfeltételezés az, hogy a Szállítás csomagolása hibátlan volt a fuvarozónak történő átadáskor.
9.4    Szállító nem felelős semmilyen, a Szállítmányon elhelyezett kód (például GTIN) olvashatóságáért. A kód esetleges olvashatatlansága nem minősül hibának. 
9.5    Nem minősül hibának, ha harmadik fél szellemi tulajdonjoga, például szabadalom vagy használati mintaoltalom sérül, amennyiben a fenti jog sérelmét olyan alkalmazás okozta, melyet Szállító nem láthatott előre, vagy a Szállítás során leszállított áru Megrendelő által elvégzett módosítása, vagy ezek együttes alkalmazása olyan termékekkel, melyeket nem Szállító szállított.
9.6    A Szállítás minőségével kapcsolatos megállapodások elsőbbséget élveznek minden felhasználásra való alkalmassággal szemben.   
9.7    Ha a hiba a kockázatviselés átszállásakor is fennáll, Szállító köteles ezt orvosolni, saját döntése szerint, vagy a hiba orvoslásával, vagy utólagos szállítással. Ha a hiba orvoslása elmarad, a Megrendelőnek joga van csökkenteni a vételárat vagy elállni a szerződéstől, minden esetben a jogszabályi feltételekkel összhangban. Megrendelő kártérítési vagy a költségek megtérítésére vonatkozó követeléseire a 9. pont rendelkezései alkalmazandóak. 

 10. Kártérítés és költségek megtérítése

10.1    Megrendelő minden, kártérítésre és költségek megtérítésére irányuló követelése, függetlenül azok jogalapjától (kötelezettségek megsértése, szerződés, károkozás stb.) kizárt.   
10.2    A felelősség 9.1. pont alapján történő kizárása nem alkalmazandó az alábbi esetekben
g)    termékfelelősség esete;
h)    szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete;
i)    haláleset, sérülés, egészségromlás esetén, melyért Szállító a felelős; illetve 
j)    alapvető szerződéses kötelezettségek megsértése esetén, melyekért Szállító a felelős. Az alapvető szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, melyeket teljesíteni kell a szerződés szabályos teljesítéséhez, továbbá melyek teljesítésére Megrendelő általában számít, és számíthat. Ugyanakkor Szállító felelőssége az alapvető szerződéses kötelezettségek megsértéséért az előre látható, szerződés alapján tipikus károk megtérítésére korlátozódik, kivéve, ha Szállító szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt felelős, illetve haláleset, sérülés vagy egészségromlás esetében, vagy a termékfelelősség alapján.   
10.3    Amilyen mértékben Szállító felelőssége korlátozott vagy kizárt, ez a rendelkezés alkalmazandó Szállító minden törvényes képviselője, alkalmazottja, beszállítója és alvállalkozója javára is, ha Megrendelő közvetlenül velük szemben támaszt igényt. 
 
11.    Tulajdonjog fenntartása

11.1    A Szállítás során leszállított áru tekintetében Szállító fenntartja a tulajdonjogát a Szállító és Megrendelő közti kereskedelmi kapcsolatból fakadó minden követelés teljes mértékű kiegyenlítéséig. 
11.2    Megrendelő számára engedélyezett a tulajdonjogfenntartással érintett termékek viszonteladása szabályos kereskedelmi tranzakció formájában. Minden egyéb intézkedés, különösen elzálogosítás, biztosítékként átruházás vagy barter tranzakció tilos. Megrendelő köteles azonnal értesíteni Szállítót minden, harmadik fél által elvégzett zálogosításról, valamint a tulajdonjogfenntartással érintett termékekkel kapcsolatban birtokolt jogok minden egyéb csorbulása esetén. 
11.3    Ha Megrendelő késedelembe esik fizetési kötelezettségeivel Szállító felé, vagy ha megsérti a tulajdonjogfenntartással kapcsolatban felmerülő bármely kötelezettségét, a teljes fennmaradó adósság azonnal esedékessé válik. Ebben az esetben Szállító jogosulttá válik a tulajdonjogfenntartással érintett termékek átadását követelni és ezeket behajtani Megrendelőtől. Megrendelő minden birtoklási joga megszűnik, ha Szállító a tulajdonjogfenntartással érintett termékek átadását követeli. Szállító követelése a termékek visszaszolgáltatására nem minősül a szerződéstől való elállásnak.

12.    Záró rendelkezések

12.1    A Szállítási Feltételek alapján nyilatkozatokat, bejelentést, értesítést, tájékoztatást – továbbiakban: nyilatkozat – csak írásban lehet joghatályosan megtenni, szóbeli közlés esetén, a nyilatkozatot utólag írásba kell foglalni. Az elektronikus levél írásbeli nyilatkozatnak minősül. 
12.2    A Szállító és Megrendelő közötti kereskedelmi kapcsolatból eredő kötelezettségek teljesítéséhez a Felek számára szükséges a másik Fél kapcsolattartói és képviselői adatainak kezelése, mely adatkezelés jogos érdek alapján végzett adatkezelésnek minősül. Szállító ezzel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatója megtalálható a https://www.henkel.hu weboldalon a „Partnerek és beszállítók” menüpont alatt. Megrendelő vállalja, hogy a nevezett adatvédelmi tájékoztató elérhetőségét megadja az általa közvetlenül vagy közvetetten foglalkoztatott azon természetes személyeknek, akiknek a személyes adatait Szállítónak átadja jelen szerződés teljesítése céljából.
12.3    Ha a jelen Szállítási Feltételek vagy a szerződés bármilyen egyéni rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, a többi rendelkezés érvényességére ez nincs hatással.  
12.4    A Szállító és Megrendelő közötti kereskedelmi kapcsolatból eredő valamennyi jogvita elbírálására a magyar jog alkalmazását és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A Választottbíróság saját szabályzata alapján jár el. Az Áruk Nemzetközi Adásvételéről szóló Bécsi Egyezmény alkalmazása kizárt. 

13.    A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2019/1148/EU rendelet alkalmazása

A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2019/1148/EU rendelet (98/2013/EU rendelet kiváltója) alapján kötelességünk tájékoztatni Önöket, hogy az oxidatív hajfestékek, szőkítők és tartós hullámosítók hidrogén-peroxidot (H2O2; CAS-szám 7722-84-1) tartalmaznak, ezáltal a szabályozás értelmében a „szabályozott robbanóanyag-prekurzorok” kategóriájába tartoznak. A 7. cikk (1) bekezdésének rendelkezése alapján ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Önök kötelesek a lakossági személyekhez köthető minden gyanús tranzakciót, jelentős hiányt és lopást bejelenteni az illetékes nemzeti kapcsolattartó pont (lásd: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf) felé.